Hakushika Chokara Junmai Extra Dry Sake

Hakushika Chokara Junmai Extra Dry Sake